1-(4-Chlorophenoxy)-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene

1-(4-Chlorophenoxy)-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene