2-chloro-N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]benzamide

2-chloro-N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]benzamide