((4-METHOXYPHENYL)AMINO)(4-METHYLPIPERAZINYL)METHANE-1-THIONE

((4-METHOXYPHENYL)AMINO)(4-METHYLPIPERAZINYL)METHANE-1-THIONE