N-[4-(cyanomethyl)phenyl]-3-(4-methoxyphenyl)propanamide

N-[4-(cyanomethyl)phenyl]-3-(4-methoxyphenyl)propanamide