2-(2-chlorophenoxy)-N-[4-(cyanomethyl)phenyl]acetamide

2-(2-chlorophenoxy)-N-[4-(cyanomethyl)phenyl]acetamide