1-(2-chloro-6-fluorobenzyl)-3-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde

1-(2-chloro-6-fluorobenzyl)-3-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde