2,3,4-trimethyl-7-nitrobenzo[h]quinoline

2,3,4-trimethyl-7-nitrobenzo[h]quinoline