7-methoxy-3,4,8-trimethylchromen-2-one

7-methoxy-3,4,8-trimethylchromen-2-one