2-({[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino}methyl)phenol

2-({[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino}methyl)phenol