2,3-DIMETHYL-1-PHENYL-4-((PHENYLSULFONYL)AMINO)-3-PYRAZOLIN-5-ONE

2,3-DIMETHYL-1-PHENYL-4-((PHENYLSULFONYL)AMINO)-3-PYRAZOLIN-5-ONE