methyl 5-(chloromethyl)thiophene-2-carboxylate

methyl 5-(chloromethyl)thiophene-2-carboxylate