1,3-dibenzyl-5-chlorobenzimidazol-2-one

1,3-dibenzyl-5-chlorobenzimidazol-2-one