(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)(phenyl)methanone

(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)(phenyl)methanone