3,4,5,6-Tetramethyl-1-phenyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine

3,4,5,6-Tetramethyl-1-phenyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine