4-chloro-n-methyl-3-nitrobenzenesulfonamide

4-chloro-n-methyl-3-nitrobenzenesulfonamide