4-formyl-2-methoxyphenyl morpholine-4-carboxylate

4-formyl-2-methoxyphenyl morpholine-4-carboxylate