4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]benzenediazonium chloride

4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]benzenediazonium chloride