1-(o-Ethylphenyl)-3-methyl-2-pyrazolin-5-one

1-(o-Ethylphenyl)-3-methyl-2-pyrazolin-5-one