(3Z)-3-[2-(4-Chlorophenyl)-2-oxoethylidene]-1,3-dihydro-2H-indol-2-one

(3Z)-3-[2-(4-Chlorophenyl)-2-oxoethylidene]-1,3-dihydro-2H-indol-2-one