ethyl 4-[5-(3-fluorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]benzoate

ethyl 4-[5-(3-fluorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]benzoate