5-(azepan-1-yl)-7-methyl-2-(4-methylphenyl)indolizine-6-carbonitrile

5-(azepan-1-yl)-7-methyl-2-(4-methylphenyl)indolizine-6-carbonitrile