3-nitro-5H-benzimidazo[1,2-a][3,1]benzothiazine

3-nitro-5H-benzimidazo[1,2-a][3,1]benzothiazine