4-chloro-N-(pyridin-3-ylmethyl)naphthalene-1-sulfonamide

4-chloro-N-(pyridin-3-ylmethyl)naphthalene-1-sulfonamide