6-nitro-2-(2-methoxyphenyl)-2H-indazole

6-nitro-2-(2-methoxyphenyl)-2H-indazole