3-phenyl-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]propanamide

3-phenyl-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]propanamide