ethyl 3-[(3-phenylpropanoyl)amino]benzoate

ethyl 3-[(3-phenylpropanoyl)amino]benzoate