(4-nitrophenyl)(pyridin-4-yl)methanone

(4-nitrophenyl)(pyridin-4-yl)methanone