2-Amino-N-ethyl-5-nitrobenzenesulfonanilide

2-Amino-N-ethyl-5-nitrobenzenesulfonanilide