N-(2-ethylphenyl)-4-fluorobenzamide

N-(2-ethylphenyl)-4-fluorobenzamide