((2,5-DICHLOROPHENYL)SULFONYL)-2-PYRIDYLAMINE

((2,5-DICHLOROPHENYL)SULFONYL)-2-PYRIDYLAMINE