methyl 2-[(methylsulfonyl)amino]benzoate

methyl 2-[(methylsulfonyl)amino]benzoate