1-(2-methoxyphenyl)-4-[(4-methylphenyl)sulfonyl]piperazine

1-(2-methoxyphenyl)-4-[(4-methylphenyl)sulfonyl]piperazine