n-(4-hydroxyphenyl)nonanamide

n-(4-hydroxyphenyl)nonanamide