2-(4-Methylsulfanyl-phenyl)-2,3-dihydro-1H-perimidine

2-(4-Methylsulfanyl-phenyl)-2,3-dihydro-1H-perimidine