2-methyl-3-(phenylthio)-1H-indole

2-methyl-3-(phenylthio)-1H-indole