Ethyl 2-Cyano-3-[4-(dimethylamino)phenyl]acrylate

Ethyl 2-Cyano-3-[4-(dimethylamino)phenyl]acrylate