4-chloro-3-methyl-5-nitrobenzenesulfonic acid

4-chloro-3-methyl-5-nitrobenzenesulfonic acid