4-hydroxy-n-methyl-3-nitrobenzenesulfonamide

4-hydroxy-n-methyl-3-nitrobenzenesulfonamide