Diethyl terephthaloylbisacetate

Diethyl terephthaloylbisacetate