4-((bis(2-methoxyethyl)amino)methyl)-7,8-dihydrocyclopenta[g]chromen-2(6H)-one

4-((bis(2-methoxyethyl)amino)methyl)-7,8-dihydrocyclopenta[g]chromen-2(6H)-one