2-[(4-methylphenyl)amino]-5-nitrobenzenesulfonic acid

2-[(4-methylphenyl)amino]-5-nitrobenzenesulfonic acid