1-Chloro-2-(dichloromethyl)benzene

1-Chloro-2-(dichloromethyl)benzene