(4-Hydroxy-3,5-Dimethylphenyl)(2-Methyl-1-Benzofuran-3-Yl)methanone

(4-Hydroxy-3,5-Dimethylphenyl)(2-Methyl-1-Benzofuran-3-Yl)methanone