4'-Chloro-2-hydroxy-4-methoxybenzophenone

4'-Chloro-2-hydroxy-4-methoxybenzophenone