2-((3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)thio)-4,6-dimethylpyrimidine

2-((3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)thio)-4,6-dimethylpyrimidine