5-Isopropyl-1,2,4-trimethylbenzene

5-Isopropyl-1,2,4-trimethylbenzene