3-(4-ethoxyphenyl)-6-(phenoxymethyl)-[1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazole

3-(4-ethoxyphenyl)-6-(phenoxymethyl)-[1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazole