2-(5-bromo-2-chlorophenyl)-1,3-benzoxazol-5-amine

2-(5-bromo-2-chlorophenyl)-1,3-benzoxazol-5-amine