4-{2,4-BIS[(3-NITROBENZOYL)AMINO]PHENOXY}PHTHALIC ACID

4-{2,4-BIS[(3-NITROBENZOYL)AMINO]PHENOXY}PHTHALIC ACID