4-{2-[(3-NITROBENZOYL)AMINO]PHENOXY}PHTHALIC ACID

4-{2-[(3-NITROBENZOYL)AMINO]PHENOXY}PHTHALIC ACID